Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

DAG.RM.230.2021_Wykonanie i montaż wewnętrznych rolet okiennych w pomieszczeniach Opery na Zamku w Szczecinie

Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Wykonanie i montaż wewnętrznych rolet okiennych w pomieszczeniach Opery na Zamku w Szczecinie

nr postępowania DAG/RM/230/2021

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania i montażu wewnętrznych rolet okiennych w pomieszczeniach Opery na Zamku w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34, dla poniższego zakresu:

- Pomieszczenie Kierownika działu dekoracji i obsługi sceny (wieża więzienna)

- Pomieszczenie biblioteki (wieża więzienna)

- Pomieszczenie amplifikatorni (wieża zegarowa)

- Pomieszczenie elektroakustyków (skrzydło południowo- wschodnie)

- Pokój gościnny (skrzydło zachodnie)

Termin przesłania ofert upływa dnia 29.11.2021 r. o godzinie 10.00.

Ofertę można złożyć w formie email na adres: rmamrot@opera.szczecin.pl lub w formie pisemnej w sekretariacie Opery na Zamku w Szczecinie ul. Korsarzy 34, czynnego w godzinach 07.30-15.30. od poniedziałku do piątku.

Szczegóły postępowania zostały określone w zapytaniu ofertowym.

24 listopada 2021
Czytaj więcej o: DAG.RM.230.2021_Wykonanie i montaż wewnętrznych rolet okiennych w pomieszczeniach Opery na Zamku w Szczecinie

DAG.RM.231.2021_Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne oraz całodobowe pogotowie dźwigowe

Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.:

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne oraz całodobowe pogotowie dźwigowe

nr postępowania DAG/RM/231/2021

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia są usługi przeglądów technicznych i czynności konserwatorskich oraz całodobowe pogotowie dźwigowe, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zapytania, dla Opery na Zamku Szczecinie przy ul. Korsarzy 34, dla poniższych urządzeń:

  1. Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych nr fabryczny E022832/15 i numerze ewidencyjnym UDT N3024000335
  2. Dźwig osobowy firmy Elektromechanika Dźwigowa Jacek Raczkowski sp. z o.o o numerze fabrycznym 39-E-15/2015 i numerze ewidencyjnym UDT N3124003798
  3. Dźwig osobowy firmy Elektromechanika Dźwigowa Jacek Raczkowski sp. z o.o o numerze fabrycznym 40-E-15 i numerze ewidencyjnym UDT N3124003783
  4. Dźwig osobowy firmy NAM-LIFT o numerze fabrycznym NAM 178 E i numerze ewidencyjnym UDT N3124003796

Termin przesłania ofert upływa dnia 03.12.2021 r. o godzinie 12.00.

Ofertę można złożyć w formie email na adres: rmamrot@opera.szczecin.pl lub w formie pisemnej w sekretariacie Opery na Zamku w Szczecinie ul. Korsarzy 34, czynnego w godzinach 7.30-15.30. od poniedziałku do piątku.

Szczegóły postępowania zostały określone w zapytaniu ofertowym.

24 listopada 2021
Czytaj więcej o: DAG.RM.231.2021_Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne oraz całodobowe pogotowie dźwigowe

DOS.AK.1.2021_Dostawa samochodu osobowego typu BUS

Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu BUS, 

Numer zamówienia DOS/AK/1/2021

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zastosowana procedura:  Zapytanie ofertowe. 

Zamówienie zostanie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. - dalej „Ustawa”), na podstawie § 8 regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w terminie do 03.12.2021 r. do godz. 12.00.

Szczegóły zamówienia określa zapytanie ofertowe.

26.11.2021

W związku ze zmianą Opisu Przedmiotu Zamówienia  - Zamawiający – Opera na Zamku w Szczecinie – dokonuje zmiany terminu składania ofert w Zapytaniu Ofertowym.

Oferty należy składać w terminie do: 8.12.2021 r. do godz. 12.00.

Pozostałe zapisy Zapytania Ofertowego pozostają bez zmian.

26.11.2021

W zawiązku z zapytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego od jednego z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający – Opera na Zamku w Szczecinie – dokonuje następującej modyfikacji Opisu Przedmiotu Zamówienia („OPZ”)

Zamawiający zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia, w związku z czym  Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego Opis Przedmiotu Zamówienia Dział Bezpieczeństwo, tiret 9 o brzmieniu:

- wycieraczki szyby tylnych drzwi”  Zostaje usunięty

Pozostałe postanowienia parametry wskazane w OPZ pozostają bez zmian.

19 listopada 2021
Czytaj więcej o: DOS.AK.1.2021_Dostawa samochodu osobowego typu BUS